Menu

App - Augmented city - Privacy policy - NL

Augmented city

Verwerking van uw persoonlijke gegevens op Augmented city

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Orange verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en overeenkomstig de in Frankrijk en Europa geldende wetgeving, de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, alsook hun privacy te respecteren.

Deze kennisgeving informeert u over de wijze waarop Orange, haar onderaannemers en haar eventuele partners uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het gebruik van de mobiele applicatie "Augmented City" (de "Applicatie") en de dienst die toegankelijk is via deze mobiele applicatie (de "Dienst"). 

 

Waarom verwerkt Orange uw gegevens? 

Orange verwerkt persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Orange verwerkt deze gegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

Orange verwerkt uw gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (de algemene gebruiksvoorwaarden ("AV") van de Applicatie en de Dienst die u voorafgaand aan elk gebruik aanvaardt). Daartoe worden door Orange de volgende doelstellingen nagestreefd:

 • Om toegang te verlenen tot de Applicatie en de Dienst 
 • Om de functionaliteiten van de Applicatie en de Dienst te beheren

Orange voert ook gegevensverwerkingen uit voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van de AVG. In dat geval voert Orange deze verwerking uit in eigen naam en verzekert zij dat zij een rechtmatig belang heeft bij het uitvoeren van de verwerking. Voorts kan de verwerking, voor zover nodig, afhankelijk worden gesteld van het verkrijgen van uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Daartoe worden door Orange de volgende doelstellingen nagestreefd:

 • Om het gebruik van de Applicatie te analyseren: geanonimiseerde publieksmetingen om inzicht te krijgen in het gebruik van de Applicatie door de gebruikers en om de Applicatie en de Diensten te kunnen verbeteren naar gelang de behoeften en het gebruik van de gebruikers.

Orange kan uw gegevens ook verwerken om te voldoen aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen.

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Afhankelijk van het geval verwerkt Orange uw persoonsgegevens, hetzij rechtstreeks van u verzameld, hetzij voortvloeiend uit het gebruik van de Applicatie en de Dienst. Orange kan ook de ontvanger zijn van gegevens die door een derde van u zijn verzameld voor het gebruik van de Dienst.

Orange zal gegevens of een categorie van gegevens alleen verwerken als dat strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Informatie over deze doeleinden vindt u hierboven.  

Orange verwerkt de volgende categorieën van gegevens in verband met het gebruik van de Applicatie en de Dienst:

 • Identificatiegegevens: technische identificatiegegevens
 • Geolocatiegegevens

 

Hoe lang worden uw gegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken.

 

Wie ontvangt uw gegevens?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van Orange en zijn onderaannemers.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door Orange-partners. Dit betreft situaties waarin partners tussenbeide komen om diensten te verlenen (bijvoorbeeld geolokalisatie en publieksmeting).

Ten slotte kunnen de verwerkte gegevens op verzoek van de bevoegde autoriteiten aan hen worden toegezonden in het kader van gerechtelijke procedures, van gerechtelijke onderzoeken en van verzoeken om inlichtingen op verzoek van de autoriteiten of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. 

 

Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verwerkt?

Om u een kwaliteitsdienst te kunnen leveren, doet Orange een beroep op de expertise van zijn onderaannemers, van wie sommige hun diensten buiten de Europese Unie verlenen. In dat geval neemt Orange met zijn onderaannemers de nodige maatregelen om een adequaat niveau van bescherming van uw gegevens te waarborgen, met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

Indien de betrokken onderaannemers en partners niet gevestigd zijn in een land met wetgeving die geacht wordt voldoende bescherming te bieden, zullen zij de "modelcontractbepalingen" van de Europese Commissie hebben ondertekend of zullen zij onderworpen zijn aan bindende interne voorschriften die door de autoriteiten zijn goedgekeurd.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en verwijdering van uw gegevens. U kunt verzoeken om de overdraagbaarheid van uw gegevens. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of te verzoeken om beperking ervan.

U kunt richtlijnen uitvaardigen over het bewaren, verwijderen of meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 • U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen en contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres Orange Data Protection Officer, 111 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux.
  U krijgt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord toegestuurd.

   
 • Mogelijkheid om de CNIL in te schakelen:
  Als uw uitwisselingen met Orange niet bevredigend zijn verlopen, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), de toezichthoudende autoriteit die in Frankrijk belast is met de naleving van de verplichtingen inzake persoonsgegevens.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Orange zorgt ervoor dat uw gegevens in alle veiligheid en vertrouwelijkheid worden verwerkt, ook wanneer bepaalde bewerkingen door onderaannemers worden uitgevoerd. 

Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies, het misbruik, de wijziging en de verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van de verwerkte gegevens en aan de omvang van het risico dat de verwerking of de uitvoering ervan met zich meebrengt. 

Wijziging van het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens
Dit privacy beleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn.